• Contributie 2021-2022 (wordt binnenkort kenbaar gemaakt)

 • Algemeen

  Elk lid betaalt contributie. Hiermee kan het lid aan alle trainingen en wedstrijden deelnemen van het team waarvoor het lid zal uitkomen. Leden waarvan meerdere personen uit een gezin lid zijn, krijgen een korting. Bij twee leden is dit €2,00 per persoon en bij drie leden is dit €3,00 per persoon.

  Ieder lid van de vereniging is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de speculaaspoppenactie. Dit houdt in dat je minimaal 20 speculaaspoppen verkoopt aan je vrienden, familie of bijvoorbeeld je buren. Hiervoor betaal je vooraf € 36,00 aan de vereniging (prijspeil 2020). De actie zal jaarlijks plaats vinden halverwege november. De exacte datum wordt door de speculaas commissie kenbaar gemaakt. Meer poppen verkopen mag altijd, meld dit bij de commissie! De kosten van deze actie komen dus bovenop de jaarlijkse contributie.

  Het lidmaatschap van de handbalvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend verlengd.

  Wijzigen uw gegevens of wilt u zich afmelden: Stuur een e-mail naar ledenadministratie@hv-meteoor.nl.

  Afmelden

  Afmeldingen voor een volgend seizoen moeten gedaan worden voor 1 april bij de ledenadministratie. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Met tussentijds afmelden kan er geen aanspraak gemaakt worden op gehele of gedeeltelijke teruggaven van de contributie. 

  Contributie

  De contributie-inning vindt ieder jaar plaats op 10 oktober via automatische incasso. Op speciaal verzoek kan de inning ook plaatsvinden door toezending van een nota. Deze nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.