• MEDEDELING: Ingang via de poort van Meteoor, het is NIET toegestaan via de hockey naar binnen te gaan! Houdt hier rekening mee a.u.b.!

  Voor meer informatie: zie het kopje 'Corona'

 • Contributie 2019-2020

 • Algemeen

  Elk lid betaald contributie. Hiermee kan het lid aan alle trainingen en wedstrijden deelnemen van het team waarvoor het lid zal uitkomen. Leden waarvan meerdere personen uit een gezin lid zijn, krijgen een korting. Bij twee leden is dit €2,00 per persoon en bij drie leden is dit €3,00 per persoon.

  Ieder lid van de vereniging is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de speculaaspoppenactie. Dit houdt in dat je minimaal 20 poppen verkoopt. Hiervoor betaal je vooraf €36,00. De actie zal plaats vinden halverwege november. De exacte datum zal jaarlijks kenbaar gemaakt worden. Meer poppen verkopen mag altijd! De kosten van deze actie komen bovenop de jaarlijkse contributie.

  Het lidmaatschap van de handbalvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd.

   

  Afmelden

  Afmeldingen voor een volgend seizoen moeten gedaan worden voor 1 april bij de ledenadministratie. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Met tussentijds afmelden kan er geen aanspraak gemaakt worden op gehele of gedeeltelijke teruggaven van de contributie.

   

  Contributie

  De contributie-inning vindt ieder jaar plaats op 10 oktober via automatische incasso. Indien een lid niet akkoord gaat met de afschrijving van de bank of girorekening kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de betreffende bank. Op speciaal verzoek kan de inning ook plaatsvinden door toezending van een nota. Deze nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

   

  Contributie 2019-2020

  Dames senioren 1 (senioren wedstrijdsport)

  €170,00

  Dames senioren 2 (senioren breedtesport)

  €160,00

  Midweekteam 1+2 (senioren breedtesport)

  €160,00

  A-jeugd

  €160,00

  B-jeugd

  €150,00

  C-jeugd

  €140,00

  D-jeugd

  €135,00

  E-jeugd

  €130,00

  F-jeugd

  €128,00

   

  Trainingsbijdrage

  Hele jaar meetrainen

  €90,00

  ¾ jaar meetrainen

  €80,00

  ½ jaar meetrainen

  €70,00

  ¼ jaar meetrainen

  €50,00